2 Comments
  1. Thụ Lò says

    pỉnh tộp chứ

  2. Nguyễn Thượng Minh says

    Mấy món này mà nhậu thì tuyệt vời phải biết.

Leave A Reply

Your email address will not be published.